Войната вкъщи. От "тръшкане" до агресия: как да се справим?!

Развиваща психологическа програма за снижаване на нивото на агресивност

Навлизането на подрастващите и младежите в обществения живот не винаги е проста задача. Особено сложно тези процеси протичат в кризисни времена, когато се разрушават старите, но все още не са утвърдени новите ценности и интереси на хората. Условията на днешния живот, остротата на социално-икономическите проблеми, рязката имуществена диференциация, водеща до „разрив“ в системата на миналите и новите социални ценности и норми, духовният кризис на обществото, обективно стимулират в подрастващите появата на трудности в самоопределянето, самореализацията, ръст на несигурността в бъдещето, социална апатия и асоциално поведение, ръст на агресивните прояви в поведението на младежите. Съвременните условия, съществуващи в обществото, показват нарушение на равновесието между целите и средствата за тяхното достигане. Случващите се у нас промени разшириха кръга на потребности и интереси на младежите. Адекватно на това би трябвало да се разширяват и възможностите за тяхното удовлетворяване, но, за съжаление, подобно равновесие в реалния живот липсва. За много подрастващи някои от техните потребности, преди всичко материални, основани на ценностни ориентации, сформирани в условията на изменяне на тяхната йерархия, не могат да се удовлетворят, фрустрирани са, а продължителната фрустрация на свой ред води до агресия. Наблюдавайки поведението на подрастващите в училище, на улицата, на обществени места и при общуването им един с друг, можем да забележим не само „самонадеяност“ и „войнственост“, но и озлобеност, враждебност, неоправдана жестокост и сквернословие. Изясняването на причините за агресивното им поведение, ще помогне на младежите да се справят със собствените си проблеми и да се научат да преодоляват ситуативно възникващите трудности чрез позитивни форми на поведение. Това е задача и на родителите, и на педагозите, и на всички значими за подрастващите възрастни хора.

Справяне с житейските проблеми, чрез промяна в мисленето - Водещ коуч: Милена Георгиева 

За родители на деца в подрастваща възраст от 8 до 16 години.

Програмата се провежда в 9 срещи по 3 астрономически часа, в които се включват и кратки почивки. Най-добре е срещите на групата да се провеждат ежеседмично.


Основна цел на програмата – снижаване нивото на агресивност при деца в подрастваща възраст.

  • Задачи на програмата:
   да се даде възможност на родителят да покаже на подрастващото си дете неконструктивността на собственото си агресивно поведение
  • Да се научи подрастващият да разбира преживяванията, състоянията и интересите на другите хора и своите собствени;
  • Да се формират умения грамотно да проявява своите емоции и да сдържа агресивните си реакции.
  • Сформиране на навици за конструктивно разрешаване на междуличностни конфликти.

Изпълнението на тези задачи ще даде възможност за снижаване на агресивността до приемливо ниво и по този начин да се обезпечи по-адекватната социализация на младежите.
Занятията в програмата се провеждат по четири направления:

Извеждане от привичното обкръжение и интегрирането в групата на участника;

 • Участие в група с цел формиране на навици за конструктивно взаимодействие и по-адаптивно поведение.
 • Ролеви игри
 • Релаксационни техники и техники за визуализация.

В зависимост от възрастовата група, за която ще бъде адаптирана програмата се предвижда и подбиране на подходящ инструмент за измерване на нивото на агресия и враждебност, както и проблемите с гнева.
За всяка сесия се води протокол, в който се проследява груповата динамика и индивидуалното представяне на участниците
След приключване на програмата се изготвя индивидуална обратна връзка.