Комуникативни умения-прод

Развиваща психологическа програма за подобряване на комуникацията работа в "mental talks"

Съдържанието на занятията в програмата има надграждащ характер. Този критерий има за цел да улесни и гарантира в по-голяма степен процеса на обучение и усвояване на социалните умения. Това се постига като за всяко занятие има поставена конкретна цел и задачи за постигането й. Моделът на предложената програма за обучение в социални умения е структуриран поетапно в 12 сесии, с които се гарантира надграждащият характер на програмата.

Програмата се базира на теоретичния модел на Голдщтейн, на базата на който е разработен и организиран процесуалният стъпков модел за протичане на занятията. Програмата е разработена в стъпки и е посочено времето, необходимо за реализирането. Освен модела на Голдщтейн като база за разработване на предложения модел на програмата са използвани и водещите принципи в теорията на социалното учене на Скинър, Бандура, Ръттър и др.

Преподаването на дадено умение се осъществява чрез комбинация от дидактично представяне на материала, моделиране, научаване чрез наблюдение на ролеви модели и участие на всеки участник в обучението в ролева игра, проверка на изпълнението ,позитивно обратно подкрепление, целящо приближаването към желаното поведение и домашни задачи.

Развиваща психологическа програма за подобряване на комуникацията

За родители на деца в подрастваща възраст от 10-11 до 15 години.

Програмата се провежда в 12 срещи по 3 астрономически часа, в които се включват и кратки почивки. Най-добре е срещите на групата да се провеждат ежеседмично.

ЦЕЛТА на програмата е позитивна личностна промяна чрез обучение в социални умения, да се повиши социалната компетентност на участниците и да се подпомогне социалната реинтеграция на хората, които имат нужда от това.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:

  1. Създаване на мотивация за промяна и развитие на комуникативни социални умения
  2. Създаване на нова среда за общуване и преодоляване на социалната изолация
  3. Поемане на отговорност за социално приемливи решения.

ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА:

  • Системност и последователност на съдържателния и процесуалния компонент на програмата
  • Достъпност
  • Гъвкавост по отношение на учебното съдържание и времевата рамка
  • Договорни взаимоотношения между екипа и клиентите на програмата;
  • Йерархичност и демократичност
  • Супервизия

Заключение
Обучението в социални умения предлага на клиента инструмент за справяне, т.е. как да възстанови контрола върху собствения си живот и същевременно свободата той да решава дали да ги използва.