Общи правила за участие в играта „какво може да провокира вашата усмивка“

Общи правила за участие в играта „какво може да провокира вашата усмивка“
НЕ СА НЕОБХОДИМИ НИКАКВИ ПОКУПКИ ИЛИ ПЛАЩАНИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ТИП, ЗА ДА УЧАСТВАТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ.
„какво може да провокира вашата усмивка“ се спонсорира от Сименсо ЕООД („Спонсор“).
Този конкурс се управлява според тези официални правила („Официални правила“).
Чрез участието си в него всеки участник се съгласява да спазва тези Официални правила, включително всички изисквания за избираемост, и да разбира, че резултатите от играта, които са определени от Спонсора и неговите представители, са абсолютно окончателни. Играта е обект на всички държавни и местни закони и регулации и се анулира, ако се забранява от закона. Тази промоция по никакъв начин не е спонсорирана, подкрепена, администрирана или асоциирана с Фейсбук. Всички въпроси, коментари или оплаквания, отнасящи се до нея ще бъдат насочвани към Спонсора, не към Фейсбук.
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Играта е отворена за всички законно пребиваващи в държавата, ако това не е забранено от закона, които имат шестнайсет (16) или повече години по време на включването, имат достъп до Интернет и валиден имейл адрес до започването на Периода на играта. Спонсорът има правото да провери качествата за приемливост на всеки участник. Те ще бъдат обявени на 6.12.2018 година на Фейсбук страницата на Спонсора. Известията и инструкциите за наградата ще бъдат изпратени на лично съобщение и ще бъдат публикувани под поста. Всеки участник е отговорен за преглеждането на неговият/нейния месинджър. Ако възможен печеливш не може да бъде намерен от Администратора (или Спонсора) в рамките на седем (7) дни чрез използване на информацията вписана в бланката при записването, тя ще бъде анулирана. При поискване от Спонсора, от възможния печеливш може да бъде изискано да върне Декларация за допустимост, както и Формуляр за отказ от права. Ако възможен печеливш не успее да се съгласи с тези Официални Правила, той няма да бъде в базата данни за тегленето. Наградите могат да не бъдат връчвани, ако няма получени достатъчно количество избрани участници.
НАГРАДИ: : 5 стрес-тест карти, 2 процедури за biofeedback скрининг и 1 безплатна интегративна терапия.
ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ТАКСИ, АСОЦИИРАНИ С ПОЛУЧАВАНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЯКАКВА НАГРАДА, СА ОТГОВОРНОСТ ЕДИНСТВЕНО НА ПЕЧЕЛИВШИЯ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Наградата не може да се прехвърля. Не се допуска никаква замяна или паричен еквивалент на наградите. Спонсорът и неговите търговски централи, съдружници и филиали, служители и представители не са отговорни за никакви печатарски или други грешки в предложението или администрирането на тегленето, включително, но не само това, грешки в принтирането и публикуването, или тези Официални Правила, избирането и обявяването на СРОКОВЕ НАЧАЛО - КРАЙ: 09.11.2018 - 03.12.2018
КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ
Можете да участвате, като напишете вашето мнение за това „какво може да провокира вашата усмивка“ и да споделите поста на личната си страница.
ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
Всички избрани участници получили достъп по време на периода за подаване на информация ще бъдат включени в база данни в края на този период. Печелившите ще бъдат изтеглени чрез софтуер за справедлив подбор на участниците на случаен принцип.
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ в играта „ какво може да предизвика вашата усмивка”, всеки печеливш, или разпределението на наградите. Всеки опит за нарушаване на играта или изпълнението е незаконно и е мотив за възможни законови действия от страна на Спонсора. Той получава правото да прекратява, отлага или поправя тегленето на печелившите, без съобщение, поради всякаква причина, включително без ограничения, ако определи, че тегленето не може да бъде ръководено както е планирано или в случай на вирусна, техническа, фалшификаторска или приложена неауторизирана интервенция, техническа грешка или друга причина извън контрола на Спонсора, която да фалшифицира администрирането, безопасността, справедливостта, честността или истинността на игра при тегленето. При появяване на някаква фалшифицираща или неауторизирана интервенция, Спонсорът получава правото да анулира заподозрени участници. Спонсорът и неговите търговски централи, съдружници и филиали, служители и представители, и всички доставчици на мобилна връзка или някаква друга услуга, не са отговорни за неправилно или неточно прочитане на регистрирана информация, или за човешки грешки, технически неизправности, загубено или забавено предаване на данни, изпускане, прекъсване, изтриване, недостатъчно място или неизправност на телефонна мрежа, компютърно оборудване или софтуер, неспособност за достъп до уебсайт или онлайн услуга, или някаква грешка, човешка или друга подобна. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЧРЕЗ ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, ВСЕКИ УЧАСТНИК СЕ СЪГЛАСЯВА ДА ОБЕЗЩЕТИ И ОБЕЗПЕЧИ ОТВЕТНИЯ СПОНСОР И НЕГОВИТЕ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРАЛИ, СЪДРУЖНИЦИ И ФИЛИАЛИ, ФЕЙСБУК ПЛАТФОРМА, АДМИНИСТРАТИВНИ, РЕКЛАМНИ И ПРОМОТИРАЩИ АГЕНЦИИ, И ВСИЧКИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ПРИ ВСЯКАКВИ ОПАСНОСТИ, ВРЕДИ, ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ, ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО, НА ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО, ОТ УЧАСТИЕТО НА НОВОЗАПИСАНИЯТ В ИГРАТАТА И ПРИЕМАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА НЯКОЯ НАГРАДА, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ СПЕЧЕЛЕНА. СПОНСОРЪТ И НЕГОВИТЕ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРАЛИ, СЪДРУЖНИЦИ И ФИЛИАЛИ НЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМИ ТАКИВА, ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА, ГОДНОСТТА И ДОБРОТО КАЧЕСТВО НА НАГРАДАТА. СПОНСОРЪТ И НЕГОВИТЕ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРАЛИ, СЪДРУЖНИЦИ И ФИЛИАЛИ, РЕКЛАМНИ И ПРОМОТИРАЩИ АГЕНЦИИ, И ВСИЧКИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЯКАКВА ПОВРЕДА НА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ДОСТЪП ДО ИЛИ СВАЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ТЕГЛЕНЕ.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ Организаторът е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство, както и да ги използва за информиране на участниците в предстоящи промоактивности, организирани от СИМЕНСО ЕООД. Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторa да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес:1309 София, бул. "Александър Стамболийски"239, ет.2, офис 5, или на електронната поща на организаторите: office@somenso.com
ПУБЛИЧНОСТ Чрез участието си всеки новозаписан се съгласява с позволението на Спонсора да използва неговото/нейното име, образ или коментари за публични цели, без заплащане на допълнително възнаграждение, освен когато това се забранява от закона. ОБЩИ УСЛОВИЯ С участието си в играта лицата се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на играта на фейсбук страницата на Спонсора. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на играта по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организатора. СПОНСОРИ НА ИГРАТА: СИМЕНСО ЕООД, България, Телефон: +359 896 704 665, https://www.somenso.com/. Всички въпроси, свързани с играта, трябва да бъдат отправени към Somenso – social minds coaching на office@somenso.com