„Помощ! Имам тийнейджър” или аз и моят тийнейджър

Пубертетът или т.нар. тийнейджърска възраст винаги е имала има лоша репутация. Още Платон е казвал, че „днешните млади за нищо не стават”. Всъщност всяко ново поколение е преценявано критично от предходното, сравнявано е и оценявано по критерии, различни от актуалните. Всъщност младите хора винаги са били носители на нови идеи, нов поглед към света. Те винаги използват своят оптимизъм и енергия с желание да променят статуквото към момента. Родителската представа за тях почти винаги е изпълнена със страхове, недоверие, предчувствие за нещо катастрофално. Защо това е така? Защо подрастващите не срещат разбиране за себе си, а по-скоро недоверие, и желание да бъдат покорени и час по-скоро „вкарани в правия път”.

Те се нуждаят от повече доверие, откровение, споделяне и по-малко песимизъм. А, нещо много, много важно – от разравяне в дълговременната памет – родителите им да си спомнят, че и те са били същите.

Изграждането на младата личност преминава през етапа на идентификацията - с идолите, със значимите други – били те  родителите или  приятелите.


ЦЕЛ: Целта на програмата е да запознае родителите на деца в тийнейджърска възраст (10-16 години) с особеностите на съответната възраст и подпомогне да формират умения за общуване с тях, съобразени с промените в тяхното физическо и психическо развитие;


ЗАДАЧИ:

 1. Участниците в групата да се запознаят с психичните процеси, характерни за тийнейджърската възраст, за да да повишат уменията си за разбиране, и адекватно реагиране на предизвикателствата към тях като родители.
 2. Родителите да придобият умения за различаване на потребностите, интересите и характера на тийнейджърите
 3. Да бъдат запознати с техника за ненасилствена комуникация
 4. Да развият умения за общуване със своето дете в тийнейджърска възраст, съобразени с мотивационните психологически методи за развитие на личността на тийнейджърите

МЕТОДОЛОГИЯ:

 • Споделяне
 • Наблюдение
 • Личностна ретроспекция
 • Работа с психологични тестове

 ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА:

 • конфиденциалност в групата
  • емоционална подкрепа
  • Групова работа – като средство за придобиване на умения чрез груповия опит.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА: 9 сесии.
ФОРМА НА ГРУПАТА: ЗАТВОРЕНА, МАЛКА ГРУПА / 6-10 УЧАСТНИКА/


СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАНЯТИЯТА:
1. Запознаване на членовете на групата и поставяне на граници и принципи в групата.
2. Споделяне на емоции и чувства

3.Прилагане на психологически тест за изследване на типа родителски отношения на членовете в групата
4. Запознаване на групата с особеностите на тийнейджърската възраст – потребности, интереси, убеждения. Промяна в характера на тийнейджъра – неизбежност и закономерност
5. Техника за ненасилствена комуникация между родител и дете

6. Развитие на психичните процеси в тийнейджърската възраст