Как да стана по-успешен!

Как да стана по-успешен!

ЦЕЛ: Целта на програмата е да допринесе за позитивна промяна в уменията за справяне с проблемните житейски ситуации, т.е. трансформиране на ригидността в мисленето и поведението.
ЗАДАЧИ:

 1. Участниците да повишат уменията си за разбиране, формулиране и заявка на проблем.
 2. Да се усвоят техниките за решаване на проблеми и да се даде възможност на всеки участник да ги тренира в самата група.
 3. Създаване на мотивация за промяна и развитие на уменията за мислене.
 4. Участниците да осмислят ресурсите на собствената си социална мрежа и доколко тя задоволява специфичните им потребности.
 5. Да се покажат новите социални умения, усвоени от участниците, чрез проиграване на конкретни житейски ситуациите.

Справяне с житейските проблеми, чрез промяна в мисленето - Водещ коуч: Силвия Куманова

Програмата е ориентирана за групови занимания, за хора търсещи личностно израстване .

МЕТОДОЛОГИЯ:
Методологията на програмата се базира на когнитивно-поведенчески техники:

Методика за формиране на поведението, разработена от Б.Скинър, известна още като „Метод на успешното приближаване“.

 • Ролеви игри
 • Моделиране
 • Самонаблюдение
 • Трениране и изпробване на желаното поведение
 • Водене на дневник
 • Обратна връзка.

ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА:
• Гъвкавост
• Договорни взаимоотношения между водещите на програмата и участниците.
• Демократичност.
• Групова работа – като средство за позитивна промяна чрез групов опит.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА: 9 сесии.
ФОРМА НА ГРУПАТА: ЗАТВОРЕНА, МАЛКА ГРУПА / 6-12 УЧАСТНИКА/

Измерване ефективността на програмата – чрез твърдения, взети от въпросника за решаване на проблеми /Problem - -Solving Inventory/, /Hepper and Peterson/, с цел да се види дали има някаква промяна в мисленето на участниците в програмата.
ЕКСПОЗЕ:
Идеите на бихевиористичната и когнитивната теория намират широко приложение в добрите практики на работата с групи. Когнитивно-поведенчески ориентираната психологическа работа с групи помага в процеса на вземане на решение за промяна в поведението на дадено лице, може да повиши мотивацията за промяна и дава алтернативи за нейното осъществяване.
Могат да се очертаят следните етапи в работната фаза: анализ и преценка на проблема, определяне на цел, избор на подходяща стратегия, в която се акцентира върху усвояването на социални умения.
Централната идея в когнитивния модел е, че не явленията сами по себе си, а по-скоро очакванията и интерпретациите на хората за тях са причина за поява на негативни емоции като гняв, тревожност и тъга.
Когнитивният модел за справяне с житейски ситуации, цели да редуцира негативните състояния, като обучава участниците сами да идентифицират, оценяват и модифицират негативните мисли и асоциирани поведения. Фокусът е поставен „Тук и сега“. В житейската практика ние сме формирали основни убеждения и схеми със съответни стратегии за справяне, но понякога нашите разбирания не пасват на конкретни случаи и се чувстваме зле, като смятаме трудностите за непреодолими. Когнитивните техники могат да ни помогнат да намерим нов начин на справяне, като придадем нов смисъл и изработим нови алтернативи за житейските ситуации.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАНЯТИЯТА:
1. Запознаване и поставяне на граници и принципи в групата. Въведение в когнитивно-поведенческия модел
2. Емоции и чувства
3. Формулировка и заявка на житейски проблем
4. Техники за решаване на житейски проблем /Модел на Джон Томас/
5. Техники за решаване на житейски проблем /Модел на Албърт Елис/
6. Техника за решаване на житейски проблем /Модел на Аарон Бек/
7. Социална мрежа
8. План за бъдещето.