• Home
 • Измерване на работния стрес
// ние предлагаме

Начини

за измерване на работния стрес

Ползи за работодателите

Измерването на работния стрес е от решаващо значение за работодателите, за да осигурят благосъстоянието на своите служители и да поддържат продуктивна работна среда.

Съществуват различни методи за измерване на стреса на работното място, като например въпросници за самооценка, физиологични измервания и наблюдение на поведението на работното място.

Въпросниците за самооценка позволяват на служителите да предоставят обратна информация за своите нива на стрес, удовлетвореност от работата и възприети източници на стрес.

Физиологичните измервания, като например вариабилността на сърдечния ритъм и нивата на кортизол, могат да предоставят обективни данни за нивата на стрес.

Наблюдението на поведението на работното място включва оценка на начина, по който служителите взаимодействат с колегите си, справят се с работното натоварване и управляват крайните срокове.

Като използват комбинация от тези методи, работодателите могат да получат цялостна представа за нивата на стрес на работното място в своята организация и да приложат целенасочени интервенции за намаляване на стреса и насърчаване на благосъстоянието на служителите.

Ползи за служителите

Търсещите работа днес вече не търсят само заплата, а цялостен професионален опит, който включва положителна работна атмосфера, достойно заплащане, сигурност на работното място, уважение и възможности за развитие. Положителната работна атмосфера може да окаже значително влияние върху удовлетвореността от работата и цялостното благосъстояние на служителя. Компаниите, които насърчават култура на сътрудничество, намаляване на работния стрес, подкрепа и признателност, са склонни да привличат и задържат най-добрите таланти. Достойната заплата е от решаващо значение за задоволяване на основните нужди и за чувството, че приносът на служителя е оценен. Сигурността на работното място осигурява спокойствие и стабилност, като позволява на служителите да се съсредоточат върху работата си, без постоянно да се притесняват от уволнения или нестабилност на работното място. Уважението от страна на колегите и мениджърите засилва чувството за принадлежност и мотивира служителите да работят по най-добрия начин. И накрая, възможностите за растеж и развитие са от съществено значение за търсещите работа, които искат да развият уменията си, да напреднат в кариерата и да достигнат пълния си потенциал в дадена компания. В днешния конкурентен пазар на труда работодателите, които отдават приоритет на тези фактори, е по-вероятно да привлекат и задържат най-добрите таланти.

Процесът на измерване на работния стрес е свързано с показатели за щастието на служителите. Представлява въпросник целящ да измери различни области на собственото чувство за благополучие, собственото отношение към съществото на извършваната работа, работните процеси, начина на управление и  мястото на индивида в компанията.

Методиката за измерване на работния стрес или на щастието на служителите в компанията е съставен в съответствие с препоръките на датски учени и  адаптиран с помощта на организационни психолози и представители на института по невро-психология към БАН и дава ясна представа за състоянието на екипа в една компания.

 • Въпросите могат да бъдат адаптирани спрямо потребностите на дадената компания и в съответствие с политиката.
 • Анализа от измерването може директно да се добави към бизнес процесите на компанията.

Ето какво можем да измерваме чрез въпросници и наблюдение на поведението:

 • Количествени изисквания
 • Работното темпо
 • Когнитивни и емоционални изисквания
 • Изисквания за скриване на емоции
 • Възможности за развитие
 • Значение на работата
 • Ангажимент към работното място
 • Предвидимост
 • Награди (признание)
 • Яснота на ролята
 • Ролеви конфликти
 • Качество на лидерството
 • Социална подкрепа от висшестоящите
 • Социална подкрепа от колеги
 • Социална общност на работното място
 • Несигурност на работата
 • Удовлетворение от работата
 • Конфликт между семейството и работното място
 • Доверие по отношение на управлението
 • Взаимно доверие между служителите
 • Справедливост и уважение
 • Социално приобщаване
 • Самостоятелна оценка на здравето
 • Самостоятелна оценка на ефикасността
 • Сексуален тормоз
 • Заплахи за насилие
 • Физическо насилие
 • Конфликти и кавги
 • Клюки и клевети
 
Задълбоченото измерване на работния стрес може да бъде осъществено чрез инструментите на Test My Stress:
Свържете се с нас за повече детайли
 

Системното измерване на работния стрес на лидерите или служителите в компанията, може да бъде извършено, чрез обективни психометрични, неврокогнитивни и био-обективни маркери. Научете повече за пакетите за скрининг на стрес. Те ще дадат възможност да получите реална представа за нивото на стрес в компанията.

//Патентован продукт

Превенция на хроничния

стрес test my stress

Test my stress© e иновативен патентован продукт за скрининг на хроничния стрес, който използва субективен скрининг и биомаркери. Разработен е като проект за трансфер на знания между учени от БАН, Софийския университет и Somenso. Научен ръководител на проекта проф. дмн. Юлиана Йорданова – главен редактор на International Journal of Psychophysiology

Този проект е подкрепен от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. по програма “Бизнес развитие и иновации за МСП” в България. 

Лабораторията за изкуствен интелект и CAD системи на София Тех Парк и Суперкомпютър Discoverer си партнират с тази иницатиива.

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube