• Home
  • Stress Risk Management

Стрес и психосоциални рискове

Ние екипът на Somenso имаме необходимите знания и опит за ефективни обучения за управление стрес и психосоциални рискове, както и за цялостна подкрепа при идентифицирането на психосоциалните рискови фактори.

Съвременните организации често са сложна и динамична среда, а това води до стрес и психосоциални рискове за служителите. Те включват бърнаут -прегаряне, тормоз и насилие на работното място, и са само някои от тях. От решаващо значение за организациите е да се справят ефективно с тези проблеми, за да гарантират, че служителите им са здрави и продуктивни. 

1. Разбиране на  значението на стрес и психосоциални рискове на работното място

Разбирането на психосоциалните рискове на работното място е от решаващо значение за създаването на здравословна и продуктивна работна среда. Тези рискове обхващат взаимодействието между свързаните с работата фактори и тяхното въздействие върху психологическото благополучие и цялостното здраве на служителите. Често срещаните психосоциални рискове включват високи изисквания на работното място, нисък контрол върху работата, слаба социална подкрепа и организационна несправедливост.

Високите изисквания на работното място се отнасят до прекомерното работно натоварване, кратките срокове и противоречивите отговорности, които могат да доведат до стрес и прегаряне. От друга страна, ниският контрол на работата се проявява, когато служителите нямат самостоятелност и правомощия за вземане на решения по отношение на задачите си, което води до чувство на безпомощност и намалена удовлетвореност от работата.

Социалната подкрепа играе важна роля за буфериране на негативните ефекти от стреса на работното място. Тя включва присъствието на подкрепящи колеги и ръководители, които предлагат помощ, обратна връзка и насърчение. За разлика от това организационната несправедливост, като несправедливо отношение, дискриминация и липса на прозрачност в процесите на вземане на решения, може да породи недоволство, конфликти и неангажираност сред служителите.

Като разбират стрес и психосоциални рискове, организациите могат да прилагат превантивни мерки и интервенции за насърчаване на благосъстоянието на служителите и смекчаване на потенциалните отрицателни резултати. Създаването на благоприятна работна култура, насърчаването на открита комуникация, осигуряването на обучение за управление на стреса и разглеждането на въпросите за справедливост и равнопоставеност са основни стъпки за ефективно управление на психосоциалните рискове.

2. Общи източници на стрес и предизвикателства, свързани с работата

В днешната динамична и конкурентна работна среда служителите са изправени пред безброй стресови фактори и предизвикателства, които могат да повлияят на тяхното психическо и емоционално благополучие. 

Натискът постоянно да се работи на високо ниво, да се адаптираш към бързите промени на работното място и да жонглираш с множество отговорности може да допринесе за чувството на претоварване и прегаряне. Освен това политиката на работното място, тормозът, преследването, дискриминацията и токсичната работна култура могат да създадат враждебна и нездравословна среда, която се отразява негативно на психичното здраве на служителите.

От съществено значение е организациите да разпознават тези общи източници на стрес и предизвикателства, свързани с работата, и да предприемат проактивни мерки за справяне с тях.

3. Въздействието на стреса и психосоциалните рискове върху служителите и организациите 

За служителите последиците от психосоциалните рискове могат да бъдат пагубни за тяхното психическо и физическо благополучие. Хроничното излагане на стрес на работното място може да допринесе за развитието на тревожност, депресия и други проблеми с психичното здраве. Освен това служителите могат да изпитат физически симптоми като главоболие, умора и мускулно напрежение в резултат на продължителния стрес.

От организационна гледна точка въздействието на стрес и психосоциални рискове може да бъде също толкова тревожно. Високите нива на стрес и прегаряне сред служителите могат да доведат до намаляване на производителността, увеличаване на броя на отсъствията от работа и по-високи нива на текучество на служителите. Освен това организациите могат да понесат допълнителни разходи, свързани с разходи за здравеопазване, набиране на персонал и обучение за заместване на служителите, които напускат поради стрес на работното място.

Разпознаването и справянето със стреас и психосоциалните рискове на работното място е от решаващо значение за насърчаване на здравословна и продуктивна работна среда. Чрез прилагане на стратегии за намаляване на тези рискове организациите могат да създадат благоприятна култура на работното място, която поставя като приоритет благосъстоянието на служителите и насърчава дългосрочния организационен успех.

Кои са психосоциални рискове в една организация?

Leka, Griffiths and Cox идентифицират следните рискови фактори:

Същността на изпълняваната дейност

Липса на разнообразни или кратки работни цикли, фрагментирана / безсмислена работа, недостатъчно използване на умения, висока трудова несигурност, непрекъсната работа с труден клиент.

Натоварване и темп на работа

Работно претоварване, работа с темпото на машина, високи нива на изискване при спазване на крайни срокове.

Работен график

Работа на смени, нощни смени, нестабилен работен график, непредсказуеми часове, дълги или несоциални часове

Контрол

Ниско участие в процеса на вземане на решения, липса на контрол върху работното натоварване, темпото, работа на смени.

Околна среда и оборудване

Недостатъчна наличност на оборудването, годност или поддръжка; лоши условия на околната среда, като липса на пространство, лошо осветление, прекомерен шум.

Организационна култура и функция

Лоша комуникация, ниски нива на подкрепа за решаване на проблеми и личностно развитие, лошо управление и поддържка; липса на дефиниция или споразумение относно организационните цели.

Междуличностни отношения по време на работа

Социална или физическа изолация, лоши взаимоотношения с началници, междуличностни конфликти, липса на социална подкрепа,тормоз, лош стил на лидерство, насилие от трети страни.

Ролята в организацията

Ролева неяснота, конфликт на ролите и отговорност за хората.

Кариерно развитие

Застой в кариерата и несигурност, лоша възможност за повишаване, лошо заплащане, несигурност за работа, ниска социална стойност на работата.

Връзка работа-личен живот

Конфликтни искания за работа и личен живот, ниска подкрепа у дома, проблеми, свързани с двамата партньори в работна сила (двойна кариера)