Loading Events

EAP Discussion group: Наследствено право

Aim:

Целта на презентацията е да информира участниците какви са правата им на потребител и как да ги защитят

Презентацията включва:

1. Наследство

Какво включва наследството и какво не. Имуществени и неимуществени права. Наследствена пенсия и застрахователно обезщетение при смърт.

2. Наследяване. Видове наследяване

Кога се открива наследството, къде се открива. Какви са последиците от това;

Видове наследяване. Наследяване по закон и наследяване по завещание;

  • Наследяване по закон. Кръг и ред на наследниците по закон.

Кръг на наследниците по закон;

Наследствени редове и дялове. Поредност на наследяване и идеални части от наследствената маса при различните редове;

Как наследява съпругът;

Как наследяват държавата и общината и в кои случаи;

  • Наследяване по завещание

Видове наследяване по завещание – общо наследяване и завет;

Форма и недействителност на завещанието;

3. Ограничения на завещателната свобода – запазени части

Кои наследници имат право на запазени части, как се пресмятат и колко са в различните хипотези.

4. Приемане и отказ от наследство

Приемане – чрез конклудентни действия и изрично. Ред и последици.

Отказ – само изрично. Ред и последици.

Съществува ли срок за приемане или отказ.

Приемане на наследство по опис.

5. Делба. Видове делба.

Какво представлява делбата и какво се цели с нея.

Видове делба – делба, извършена приживе от наследодателя, доброволна делба, съдебна делба.

Tasks:

  • Да разпознават имуществените и неимуществените права
  • Да са наясно с основните видове наследяване
  • Да информира относно наследствените редове и дялове, формите и ограниченията на завещанията, приема и отказа от наследство
  • Да се дискутират въпроси от опита на участниците 

Tools:

  • Презентация с актуална информация относно законите в рамките на ЕС
  • Споделяна на практика 
  • Дискусия отосно въпроси, свързани с правата на наследниците

Target:

В планирания уъркшоп могат да вземат участия служители на HELECLOUD

Продължителност: 60 минути