Аз се казвам Силвия и съм създател на Somenso-център за социално здраве. Социален психолог и biofeedback терапевт. Специализация в терапии за справяне със стреса и бърнаут; социална тревожност.

Притежавам богат опит в корпоративния свят, като съм работила за разпознаваеми брандове на българския и международния пазар. Ръководила съм и съм мотивирала големи екипи с тясна специализация бизнес трансформации. Била съм една от малкото дами, работили на висока позиция в китайска компания.

След като лично преживях синдромът на професионалното прегаряне, се ориентирах към психологията и прилагане на иновативни техники за намаляване на стреса.

Полезна съм на хората от корпоративния свят с обученията и терапиите, които провеждам защото смятам че да бъдеш добър консултант, обучител или терапевт, трябва да си преживял низините и върховете в своя живот, да си натрупал полезен опит подплатен с добро образование, който да ти помогне да дадеш най-доброто от себе си.

Обучена съм и прилагам успешно съвременните достижения на науката основаващи се на biofeedback, мозъчни стимулации и виртуална реалност, които дават добри резултати при повишаване на качеството на живот.

Образованието ми е многослойно – магистър по физика и математика от СУ, държавно обучение по предприемачество от Стокхолм, Швеция, завършена магистратура по социално консултиране и психология от БСУ - подплатено със сертификации в различни области на ИТ бранша, сред които проектен мениджмънт Prince 2, Lean Six Sigma yellow belt, умения за продажби на продукти на Xerox, Dell, EMC, VMware, Citrix, Microsoft, Huawei, както и завършени курсове за специализация в областта на психологията – Дипломиран Life Coach, член  на Integrative Wellness Coaching Association, Cognitive Behavioral Therapy Practitioner, базово ниво на Позитивна Психотерапия и обучение за откриване на депресивни състояния.

Моите силни страни са: организационно консултиране, програми, ориентирани към корпоративната среда – лидерство, управление и др. , последствията на корпоративната политика върху индивида – burn-out, bore-out програми, баланс работа-личен живот, работа в мултикултурна среда.My name is Silvia and I am Somenso Center for Social Health founder. Behavioral psychologist and biofeedback therapist. Specialization in stress and burnout therapies; social anxiety.

I have long-term experience in enterprise industry and worked  in leadership positions for f blue brands operating in Bulgarian and international markets. Have number of successful business transformations and business development  projects and was one of the few ladies who worked at a high position in a Chinese company.

After overcoming the burnout syndrome, I focused on psychology and applying innovative techniques to reduce stress.

My services (coaching, training and therapy) makes difference to corporate people,  because to be a good consultant, trainer or therapist, you have to be personally experienced about lowlands and peaks in your life, gained valuable experience in the field  and this completed with good education.

I have been trained and successfully apply the state-of-the-art science based on biofeedback, brain stimulation and virtual reality that deliver good results in improving the quality of life.

For My Life Forbes magazine published  August 2018 an article.

My education is multi-layered - Master in Physics and Mathematics from Sofia University, State Entrepreneurship Training from Stockholm, Sweden, Master's Degree in Social Counseling and Psychology from BSU and number of  certifications in various fields of IT industry, including Prince 2 Project Management, Lean Six Sigma yellow belt, ISO 27001 internal auditor, product sales skills for Xerox, Dell, EMC, VMware, Citrix, Microsoft, Huawei, as well as completed psychology specialization courses - Graduate Life Coach, Integrative Wellness Coaching Member Association, Cognitive Behavioral Therapy Practitioner , a baseline of Positive Psychotherapy and Training for Depression Detection.

My strengths are: management consulting, corporate oriented programs - leadership, management and ect , the consequences of corporate policy on the individual - burn-out, bore-out programs, work-life balance, work in a multicultural environment.

организационно консултиране, програми, ориентирани към корпоративната среда – лидерство, управление и др. , последствията на корпоративната политика върху индивида – burn-out, bore-out програми, баланс работа-личен живот, работа в мултикултурна среда.