• Home
  • Test my stress project

Test my stress project

Test my stress

Име на проекта: „Test my stress“; 

Програма: “Развитие на бизнеса, иновации и МСП” България

Договор №: 2021/584931 Бенефициент: Сименсо ЕООД

Финансов механизъм: Norway Grants Продължителност: 12 месеца

Период на изпълнение: 01.05.2022 – 30.04.2023 

Размер на безвъзмездната помощ: 68 100 Евро

Лаборатория – партньор на проект Test my stress

Ние правим наука, която дава основата на ранна превенция и възможност за персонализирана медицина

“Нашата работа по изследване на стреса ясно показа, че състоянията на нарушено качество на живот всъщност са проблеми на състоянието на мозъка и мисли, които крадат ума Ви. Тези проблеми често остават неоткрити или се диагностицират погрешно и симптомите могат да бъдат изтощителни в продължение на години. Somenso е въвежда разлика във възприемането на менталното благосъстояние и се фокусира към ОРИЕНТИРАН КЪМ МОЗЪКА ПОДХОД за управление на стреса.  С проекта Test my stress  ние целим да дадем възможност за обективна оценка на общото състояние на човешкия организъм и неговата способност да възприема и управлява стреса в живота си. Това означава, че нашите клиенти ще получат персонализиран скрининг на текущото си състояние, чрез  който да имат възможността да открият физиологични и/или психологични проблеми причинени от стреса,  преди те да са се появили за да бъдат диагностицирани, като медицински проблем. Този тип отчети, могат да бъдат използвани за консултация със специалист,  правилна диагноза и получаване на ефективното лечение за по-бързо възстановяване на качеството на живот.

Не е ли време да започнете да се чувствате по-добре днес?”

Силвия Куманова – основател

 

Нашият екип

Силвия Куманова

Създател на Somenso и проектен мениджър Test my stress

проф. д-р Юлиана Йорданова

Ръководител научен екип Test my stress; Консултант – експерт Институт по невробиология БАН

проф. д-р Васил Колев

Консултант – експерт Институт по невробиология БАН

проф. д-р Милен Богданов

Консултант – експерт, Факултет по химия и фармация към Софийски университет “Св. Климент Охридски”

доц. Р. Милчев

Ръководител лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи” “София Тех Парк” АД

Радост Минина

Психолог  Test my stress

Анелия Йотова

Маркетинг и комуникации Somenso

д-р Пламенка Нанова

Сътрудник Институт по невробиология БАН

Лора Лямова

Сътрудник Институт по невробиология БАН

Савина Стоянова

Химик – Факултет по химия и фармация към Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Евелина Миткова

Химик – Факултет по химия и фармация към Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Обективните маркери, които изследваме и върху тях градим алгоритъм за персонализиран холистичен скрининг:

ПСИХО-МЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ

  • Социално демографски маркери и субективно усещане за благополучие – депресия; тревожност; злоупотреба с вещества; соматизация; Бърнаут и хроничен стрес;
  • Житейски събития влияещи върху качеството на живот

НЕРВНО-КОГНИТИВНИ ПАРАДИГМИ

  • внимание и оперативна памет и система за възнаграждение

БИО-ХИМИЧЕН СКРИНИНГ

  • неконвенционални матрици като коса и нокти, които дават детайлна картина на състоянието на човек в дългосрочен план от поне няколко месеца назад.
  • Скрининг на маркери на стреса, чрез кръвно изследване в лабораториите на Synevo
  • Реакция на симпатиковата и парасимпатиковата нервна система, чрез кратковременен и 24-часов мониторинг на EKG

Test my stress в медиите

Bloomberg.tv – гости Юлияна Йорданова, Силвия Куманова, Милен Богданов, Васил Караиванов

TV1 ” Въпросите” – Силвия Куманова

“ Легенди’- гост Силвия Куманова

BNR – Силвия Куманова

Darik Radio част 1- гост Милен Богданов

Дарик Радио Част 2- гост Милен Богданов

Test my stress нашите постижения

Test my stress - повече за проекта

Проектът “ Test my stress”  има за цел да адресира един дълбок социален проблем, който се отнася до факта, че нивото на стрес, което хората преживяват е изключително завишено в съвременния свят. Дължи се предимно на външни фактори, произтичащи от световни и локални събития/ пандемия, инфлация, война/- все събития, които водят до усещане за несигурност. Освен това съвременният стил на живот също допринася за повишаване на тези равнища, заради скоростното развитие на технологиите, все по-стеснените времеви рамки за изпълнение на работните задачи, дистанционна форма на работа и най-различни нови форми и изменения на обичайните работни процеси и стандартите и стила на функциониране на обществото.

Въпреки, че все още не съществуват измервания какви точно са нивата на стрес у съвременния човек, едно е ясно- съществуват обективни предпоставки, че те непрекъснато да се увеличават. Защо това е проблем? Защото повишените нива на стрес се хронифицират и могат да доведат до  сериозни отклонения и дисфункции на регулациите и адаптациите на организма. Тези отклонения и тези абнормни регулации се отнасят до редица аспекти на функциониране на нервната система. Те могат да засягат вегетативната нервна система, което се проявява в отклонения от нормите на кръвното налягане, циркулаторни проблеми. Могат да включват и ендокринни и имунни девиации, които от своя страна повишават чувствителността към инфекциозни заболявания, метаболитни отклонения и др. Много съществено е, че хроничният стрес може да повлияе функциите на централната нервна система, което включва отклонения и проблеми с централни мозъчни механизми, отнасящи се до регулацията на съня- бодърстване. По този повод могат да се наблюдават тежки форми на безсъние, както и невъзможност да се контролира поведението, емоциите, мотивацията, а също така и до нарушения на някои когнитивни процеси.

Голямото предизвикателство и целите на проекта са да откриват ранните етапи на тези деструктивни процеси, дължащи се на повишените равнища на стрес. Друг голям проблем, който ще се съблюдава е, че при ненавременна намеса и предотвратяване на тези процеси може да се стигне до т.н. соматизации или възникване на сериозни соматични заболявания.

Ранното установяване на проблем, предизвикан от повишаване на стреса, може да се случи, когато той се адресира чрез включване на най-нови находки от невро-науките и най-нови изследвания, които да дават информация в тази насока. В този смисъл, са разработени и се предлагат нервно-когнитивни парадигми или психо-метрични измервания, които по обективен начин могат да оценят кои точно когнитивни функции са увредени, защото различните функции могат да бъдат различно увредени на определен етап. Парадигмите, които се използват ще оценяват внимание и оперативна памет. Ще се разчита на включването и на биологични обективни маркери.  Тези маркери представляват оценка на нивата на хормоните на стреса и други имунни фактори, които биха отразили по съвсем обективен начин, дали съществува стрес в частния случай и до каква степен е изявата му.

Основен момент е, че се поглежда на стреса от неговата био-химична страна, т.е анализ на стресови хормони в нетипични матрици като коса и нокти, които в крайна сметка могат да са маркери за едно хронично състояние, но в неговият по-начален етап, преди да е достигнато патологичното състояние. Това е и силата на проекта и на този подход, че може навреме да локализира предклинични състояния. Използването на неконвенционални матрици като коса и нокти могат да дадат една детайлна картина на състоянието на човек и то в дългосрочен план от поне няколко месеца назад. Подобен тип анализи са все още в начална фаза на развитие в световен мащаб, но са на път да се превърнат в модел за правене на холистична оценка в предклиничен етап.

Проектът се основава на най-съвременни фундаментални научни изследвания и всички те са разработени и внедрени в тяхната приложима част и се очаква в рамките на година да се извърши цялостната интегрална оценка, да бъде проведено моделирането така, че продуктът да може да излезе на пазара и да функционира като платформа или като инструмент, който ще може да извършва тези индивидуализирани оценки на стреса.

Целевата  група на един такъв проект е огромна, защото хроничният стрес засяга различни професии, различни социални слоеве и хора от най-различни възрасти.

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube