Процедура по избор на доставчик на маркетинг услуги

Supported by a  Norway  grantthrough the EEA Grants  2014-2021, in the frame of the Business Development, Innovation and SMEs Programme Bulgaria

Настоящият проект е възможен с финансовата подкрепа на Norway Grants в сътрудничество със София Тех Парк – лаборатория Изкуствен интелект и CAD системи и супер компютъра Discoverer. 

Резултати от проведен конкурс:

  1. Маркетингова агенция 3CON
  2. ДМ Хоум

1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Сименсо ЕООД, бул. Христо Ботев 10 ет. 3, 1463 София, България

ЕИК 201978722

Email: info@somenso.com тел 0896 704 665

www.somenso.com

2)Информация за получената безвъзмездна помощ:

Име на проекта: „Test my stress“

Програма: “Развитие на бизнеса, иновации и МСП” България

Договор №: 2021/584931

Бенефициент: Сименсо ЕООД

Фонд: Bulgaria Innovation Norway grants (BGB-NORWAY 1154).

Продължителност: 12 месеца

Период на изпълнение: 01.05.2022 – 30.04.2023

Размер на безвъзмездната помощ: 68 100 Евро

Бюджет: 143 550 Евро

3)Кратко описание на поръчката или покупката/ите

С оглед на комуникационната стратегия на проекта търсим агенция изпълнител за организация на събитие/събития, чрез които да се комуникират ползите от Test my stress.  Потенциалните изпълнители следва да имат възможност за организиране на едно или няколко, еднакви или различни по вид мероприятия, които да не включват кетъринг, но да бъде осигурена вода за участниците. Събитията е необходимо да бъдат ориентирани към крайните потребители (работещи лица на възраст 24-65 години) и/или медицински центрове. Продължителността на събитията се очаква да бъде между 2 и 4 часа. Необходим критерии е присъствието на сумарно поне 100 човека, както и присъствието на медии по време на едно от събитията ( в случай, че са няколко). Планиран бюджет 3000 евро.

4)Изисквания към кандидата:;

  • минимум 5 години опит в областта на маркетинга и провеждането на събития; 

5) Начин за провеждане на подбора:

Кандидатите е необходимо да предоставят:

  • Оферти  включващи изискваните критерии.  

Срокът за подаване на документи е 28.12.2022 17:00

6) Оценка на кандидатурата:

Кандидатите ще бъдат оценявани на база комуникационна стратегия и планирани посетители.

7) Обявяване на избраните кандидати:

4.01. 2023

Посочения бюджет е ориентировъчен и Сименсо ЕООД си запазва правото да не използва целия

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube