Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants  2014-2021, in the frame of the Business Development, Innovation and SMEs Programme Bulgaria

Настоящият проект е възможен с финансовата подкрепа на EEA Grants and Norway Grants в сътрудничество със София Тех Парк – лаборатория Изкуствен интелект и CAD системи и супер компютъра Discoverer. 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

 РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Сименсо ЕООД, бул. Христо Ботев 10 ет. 3, 1463 София, България

ЕИК 201978722

Email: info@somenso.com тел 0896 704 665

www.somenso.com

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

 „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕНТАЛ КЛАУД” ПО ПРОЕКТ „TEST MY STRESS”

II.1.2)Вид на поръчката:

Услуги
Категория услуги: 7 (07 – Компютърни и свързаните с тях услуги)

II.1.3)Информация за получената безвъзмездна помощ:

Име на проекта: „Test my stress“

Програма: “Развитие на бизнеса, иновации и МСП” България

Договор №: 2021/584931

Бенефициент: Сименсо ЕООД

Фонд: Bulgaria Innovation Norway grants (BGB-NORWAY 1154).

Продължителност: 12 месеца

Период на изпълнение: 01.05.2022 – 30.04.2023

Размер на безвъзмездната помощ: 68 100 Евро

Бюджет: 143 550 Евро

ІІ.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изграждане на ментал калуд, който да съдържа елементи на изкуствен интелект и до покрива следните очаквания на възложителя:

 • – Да се даде възможност за създаване на профили на единични изследвани лица и корпоративни клиенти
 • – Да се създаде възможност на базата на обследване на психологични и физиологични маркери да се обобщи нивото на стрес и да се дадат препоръки.
 • – Да се включи възможност за създаване на тестове и автоматизиране на резултатите
 • – Да се даде възможност за последващо сравнение на резултати от скрининга
 • – Да се даде възможност на изследваните лица за продължителен анализ по един или няколко от маркерите идентифицирани за връзка със стреса
 • – Да се даде възможност за покупка на продукти или услуги и автоматични плащания
 • – Да се даде възможност за запазване на часове при специалисти и провеждане на онлайн психологическо консултиране
 • – Да се даде възможност за управление на клиенти
 • – Да се даде възможност за създаване и управление на вътрешни консултанти
 • – Да се включи модул за фактуриране

II.1.5) Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9)Информация относно вариантите на офертите

НЕ Няма да бъдат приемани варианти

II.2)Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Стойност, без да се включва ДДС

60000 евро

ІІ.3 )Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в дни

240

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Описани подробно във файл „обща информация по проект „Test my stress”

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура: Открита

ІV.2)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническа оценка ; тежест: 30

Показател: Опит на участника в изграждане на решения тип изкуствен интелект ; тежест: 30
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 20
Показател: Предложена цена; тежест: 20

ІV.2.2)Информация относно търг

Ще се използва електронно получаване на офертите

ІV.2.3) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български и английски

ІV.2.3)Условия за получаване на обща информация и техническа спецификация

Достъпа до документите е чрез линк при предоставяне на: Име на компанията, Име на упълномощения представител, е-майл

30.05.2022 г.  Час: 17:00

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05.06. 2022  Час: 17:00

IV.3.5)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

60

IV.3.6)Срок за обявяване на класирането:

17.06.2022 час 17:00

Място за обявяване на класирането:

www.somenso.com

Линкове за изтегляне: 

Моля да имате впредвид, че ще бъдете помолени да оставите име на компания и еmail и Сименсо ЕООД си запразва правото на контокт с Вас:

 • Обща информация по проект Test My stress – [email-download-link namefield=”YES” id=”4″]
 • Техническо задание по проект Test My Stress -[email-download-link namefield=”YES” id=”5″]
Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube