Процедура по избор на юридически съветник

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants  2014-2021, in the frame of the Business Development, Innovation and SMEs Programme Bulgaria

Настоящият проект е възможен с финансовата подкрепа на EEA Grants and Norway Grants в сътрудничество със София Тех Парк – лаборатория Изкуствен интелект и CAD системи и супер компютъра Discoverer. 

1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Сименсо ЕООД, бул. Христо Ботев 10 ет. 3, 1463 София, България

ЕИК 201978722

Email: info@somenso.com тел 0896 704 665

www.somenso.com

2)Информация за получената безвъзмездна помощ:

Име на проекта: „Test my stress“

Програма: “Развитие на бизнеса, иновации и МСП” България

Договор №: 2021/584931

Бенефициент: Сименсо ЕООД

Фонд: Bulgaria Innovation Norway grants (BGB-NORWAY 1154).

Продължителност: 12 месеца

Период на изпълнение: 01.05.2022 – 30.04.2023

Размер на безвъзмездната помощ: 68 100 Евро

Бюджет: 143 550 Евро

3)Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изготвя проекти на договори, искови молби, писмени защити, жалби, възражения, становища и други. Предоставя консултации и мнения за законосъобразността на бизнеса. Участва в комисиите по избор съгласно процедурите по избор на доставчици. Участва в разработване на правната обосновка на проекта. Участва в комисии. 

4)Изисквания към кандидата:

  • Образователно-квалификационна степен „магистър“ право с придобита юридическа правоспособност;
  • минимум 10 години опит по специалността; 
  • Владеене на английски език

5) Начин за провеждане на подбора:

Кандидатите е необходимо да предоставят:

  • Писмено заявление за участие с описване на броя часове, които могат да бъдат посветени на проекта на тримесечие, както и стойността на пакета от часове на тримесечие.
  • Автобиография с посочен релевантен опит
  • Копие от удостоверението за юридическа правоспособност

Срокът за подаване на документи е 3.06.2022 17:00

6) Оценка на кандидатурата:

Кандидатите ще бъдат оценявани на база релевантен опит и предложена пакетна цена на брой часове на тримесечие.

7) Обявяване на избраните кандидати:

4.06. 2022

Посочения бюджет   по проекта е 2000 евро, като плащанията са разпределени по тримесечие. Моля, да имете в предвид, че бюджета е ориентировъчен и Сименсо ЕООД си запазва правото да не използва целия заложен бюджет.