victims of war

жертви на войната

В тези трудни времена на военна конфронтация, несигурност и страх, които войната поражда в умовете и сърцата ни, трябва да се погрижим за психичното здраве и вътрешния мир на най-уязвимите – жертвите на войната.

В тази връзка бихме искали да предложим своята подкрепа, като предоставим:

  •  безплатно индивидуално и групово консултиране
  •  безплатна психотерапевтична подкрепа
  •  безплатни тематични онлайн срещи за консултиране, работа с бежанци и техни близки, консултиране при травми и др.

Екипът ни предлага безвъзмездна финансова психологическа помощ (2-3 срещи на човек) и подкрепа на място, по телефона или онлайн на руски, английски, немски и български език, при гарантирана пълна конфиденциалност и спазване на етичните стандарти на психотерапевтичния процес.

За повече информация можете да се свържете с нас тук: 

victims of war

In these difficult times of military confrontation, insecurity and fear that war generates in our minds and hearts, we need to take care of the mental health and inner peace of the most vulnerable – the victims of the war.

In this regard, we would like to offer our support by providing:

  •  free individual and group counselling
  • free psychotherapeutic support
  • free thematic online meetings on counselling, work with refugees and their relatives, trauma counselling and others.

Our team offers grant psychological aid and support (2-3 meetings per person) on site, over the phone or online in Russian, English, German and Bulgarian, ensuring full confidentiality and respecting ethical standards of the psychotherapeutic process.

For more information you can contact us here:

 

жертвы войны

В эти трудные времена военных столкновений, отсутствия безопасности и страха, с которыми сталкиваются люди и которые война порождает в наших умах и сердцах, мы должны заботиться о психическом здоровье и внутреннем мире самых уязвимых – жертв войны.

В этой связи мы хотели бы предложить свою поддержку, предлагая:

  • индивидуальную и групповую консультирование
  • психотерапевтическую поддержку
  • тематические онлайн встречи по психологической помощи, работе с беженцами и их родствениками, работе с травмой др.

Наш коллектив предлагает бесплатную психологическую помощь (2-3 встречи  человека) и поддержку на месте, по телефону или онлайн на русском, английском, немецком и болгарском языках соблюдая полную конфиденциальность и этические нормы психотерапевтического процесса

Для получения дополнительной информации можете связаться с нами здесь: