Terms and Conditions

Политика за защита на личните данни и ползване на  Сайт и Социални мрежи

(в сила от 25.05.2018 г.)

Somenso е търговско марка на фирма Сименсо ЕООД , ЕИК 2201978722, със седалище бул. Христо Ботев 10, ет 3 гр. София  и адрес на управление ул. Владайска 39  гр. София   поема ангажимент да обезпечи сигурността на Вашите лични данни.

„Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. (например име, имейл, адрес, телефонен номер).

Сименсо ЕООД си запазва правото да прави промени в настоящата политика по всяко време. В тази връзка, Ви препоръчваме да преглеждате политиката всеки път при посещението на този сайт, за да се уверите, че сте запознати с всички промени и разбирате как Вашите данни ще бъдат обработвани.

Общ регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation)

Сименсо ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

В качеството си на администратор на лични данни във връзка с осъществяване на основната си дейност Сименсо отговаря на изискванията на новия регламент, като събира единствено данни на съответните лица, доколкото са необходими за извършването на на услугата на лицата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно лицето Администратор на лични данни

 • Наименование: Сименсо ЕООД
 • ЕИК:201978722
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Владайска 39
 • Адрес на упражняване на дейността: Република България
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Христо Ботев 10
 • E-mail: data_protection@somenso.com
 • Телефон: 0896 704 665
 • Длъжностно лице по защита на личните данни: Силвия Куманова

Информация относно лицето Контролиращ орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Сименсо събира и обработва Вашите лични данни във връзка с осъществяването на дейността по консултиране, скрининг и обучение както следва:

 • Изпратено запитване от Вас като потребител на онлайн скриниг тестове (две имена/име, електронна поща, телефон за връзка);
 • Като клиент на Соменсо (две имена, електронна поща, телефон за връзка и бележки на консултанта свързани с текущото състояние);
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Сименсо ЕООД

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Сименсо  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с изпратено от Вас запитване относно нашите продукти и услуги и/или за сключване на договор с нашето дружество, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • маркетингови цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

Сименсо  спазва следните принципи по време на обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, прозрачност и добросъвестност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните лични данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 • Не предоставяне на данни на трети лица

При обработването и съхранението на личните данни Сименсо може да обработва и съхранява личните данни с цел да защити свои легитимни интереси като: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват

Сименсо  извършва следните операции с лични данни за следните цели:

За целите на отговор на запитване от потребител в уебсайт, собственост на или управляван от Дружеството — Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, град/село в Република България, телефон). Цел, за която се събират данните: осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него при изразено желание от страна на потребителя. Личните данни по тази точка се съхраняват за срок от 10 години.

За целите на сключване на договор за предоставяне на консултантски услуги – лични данни на физическото лице, което подписва Договора (име и фамилия, адрес за кореспонденция, електронна поща). Цел, за която се събират данните:  сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Личните данни по тази точка се съхраняват до 3 години след прекратяването на договорното правоотношение с клиента.

За целите на издаване на фактура на физическо лице – лични данни на физическото лице, получател на фактурата (име и фамилия, адрес за кореспонденция, ЕГН). Цел, за която се събират данните:  издаване на фактура. Личните данни по тази точка се съхраняват съобразно действащото българско законодателство.

Сименсо  не събира и не обработва лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • са генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Сименсо събира личните данни от лицата, за които се отнасят. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Вие, като потребител имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни: а) на достъп до, коригиране или изтриване на личните им данни; б) на ограничаване на обработването на личните им данни; в) на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Физическите лица, чиито данни се обработват по начина описан по-горе, имат право и по всяко време да направят възражение срещу това обработване. В случай че упражнят това си право, Сименсо незабавно ще прекрати обработването за съответните цели, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическите лица, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Можете да упражните своите права и да получите допълнителна информация във връзка с обработването на лични данни от страна на Сименсо , като се свържете с нашето длъжностното лице по защита на данните на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев 10, ет 3 или по ел. поща на data_protection@somenso.com.

В случай на нарушение на правата Ви, съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Вашата сигурност и удобство е наша цел. Ние използваме бисквитки и правим статистически анализи, ако не сте съгласни с нашата политика, моля да предприемете действията указани по-долу за да се предпазите:

Cookies (биcквитки)

За да Ви улесним при ползването на сайта ни, използваме т.нар. Бисквитки (това е идентификатор, който позволява на уеб сървърите да записват информация в малки текстови файлове върху Вашия компютър). На края на сесията тези Cookies се изтриват автоматично.

Ние поставяме Cookies, за да могат да разпознаят отново Вашия компютър и на други интернет страници, които са включени в дисплейна мрежата на Google, въз основа на протоколираните данни (посещения на нашата страница, включително дата и час, предпочитан език, тип браузър, работна система) и за да Ви предоставим съответните рекламни съобщения, отговарящи на предполагаемите Ви интереси.

Статистически анализи

При посещенията Ви на нашия сайт, ние използваме генерираната информация основно за статистически цели. Това ни позволява постоянно да оптимизираме и променяме сайта според Вашите потребности. Сайтът ни използва Google Analytics

Също така ние си запразваме правото да използваме Google AdSense, Google Conversion Tracking и Google Remarketing на нашите интернет страници. Google Conversion Tracking е услуга за анализ на Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) за измерване на успешността на нашите рекламни активности в Google (AdWords). Google ще прикачи Cookie на компютъра Ви, когато посещавате нашата интернет страница чрез реклама от Google. Тези Cookies губят валидността си след 30 дни и не се използват за лична идентификация.

Ако не искате да участвате в Google AdSense, Google Conversion Tracking или Google Remarketing, можете да откажете необходимото за тази цел прикачване на Cookie чрез настройките на браузъра си за деактивиране на автоматичното прикачване на Cookies. Можете също така да деактивирате Cookies за рекламни услуги на Google, като настроите браузъра си да блокира Cookies от домейна “googleadservices.com”. За повече информация и как да деактивирате рекламните услуги на Google за мобилни устройства, кликнете тук.

Ако не искате да участвате в Bing Conversion Tracking, можете да откажете необходимото за тази цел прикачване на Cookie чрез настройките на браузъра си за деактивиране на автоматичното прикачване на Cookies. За повече информация относно рекламите на Microsoft кликнете тук.

На интернет страниците си използваме услугите Facebook Conversion Pixel и Facebook Remarketing. Посредством Facebook Conversion Pixel ние и Facebook разбираме, че някой е кликнал върху нашата Facebook реклама и е бил пренасочен към нашата интернет страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте извикали. Информацията, събрана с помощта на Facebook Conversion Pixel, се използва за създаване на статистика за успешността и използването на нашите реклами във Facebook. Въпреки това, ние не събираме и не предоставяме информация, която позволява потребителите да бъдат лично идентифицирани. С технологията Facebook Remarketing към потребителите, които са посетили нашите интернет страници, може да бъде насочена тартетирана реклама на интернет страниците на Facebook. Въпреки това, ние не събираме данни и не следим на кои потребители на Facebook действително се показват таргетирани реклами. Идентификация на отделни потребители не е възможна и тук. За повече информация относно целите и обхвата на проучванията и обработката на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за защита на личните ви данни във Facebook, моля, направете справка с политиката за данни на Facebook.

Криптиране

Предприемаме технически и организационни предпазни мерки, за да предпазим Вашите данни от нежелани посегателства и достъп. Наред с подсигуряването на информационната ни инфраструктура, в някои раздели се използват криптографски методи. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Това се разпознава по това, че в прогрес бара на Вашия браузър символът с катинарче е заключен и интернет адресът започва с http….

Допустима употреба на уеб сайта
Не се колебайте да разгледате нашия сайт и да публикувате коментари в него.

Имайте предвид обаче, че материалите, публикувани в сайта, трябва да са със съдържание, позволено от закона и добрите нрави. Моля внимавайте и не допускайте:
(a) нарушения на правото на личен живот на друго лице;
(б) нарушения на правото на интелектуална собственост;
(в) изявления, които са обидни, клеветнически или по друг начин позорящи (включително към Сименсо ЕООД), свързани са с порнография или имат расистки, ксенофобски характер, насърчават омраза или подбуждат към насилие или безредици;
(г) качване на файлове, които съдържат вируси или могат да доведат до проблеми със сигурността; или
(д) застрашаване целостта на сайта ни по друг начин.

Сименсо може да премахне всяко съдържание от сайта си, което смята за незаконно или попадащо в някоя от изброените по-горе категории.

E-mail:info@somenso.com