Single Blog

  • Home
  • Ментор или коуч? Коя е подходящата подкрепа за вас?

Ментор или коуч? Коя е подходящата подкрепа за вас?

Ментор или коуч? Коя е подходящата подкрепа за вас?

Както така наречените коуч треньори, така и менторите провеждат наставничество, но се различават по начина, по който го осъществяват. Разликите са трудно уловими, но преди да изберете подходящия за вас специалист е добре да ги имате предвид.

Няколко интересни факта за коучинга

Произход: Коучингът като професия води началото си от спортното обучение, при което треньорите помагат на спортистите да подобрят постиженията си. Оттогава концепцията за коучинга се е разширила в различни области, включително бизнес, личностно развитие и житейски коучинг.

Ориентираност към целите: Коучингът е ориентиран към целите процес, който се фокусира върху подпомагането на отделни лица или групи да изяснят своите цели, да разработят планове за действие и да постигнат желаните резултати. Целта му е да подкрепя и дава възможност на клиентите да достигнат пълния си потенциал.

Подход, ориентиран към клиента: Коучингът поставя силен акцент върху програмата и нуждите на клиента. Коучовете улесняват процеса на самопознание и дават насоки, вместо да предлагат директни съвети или решения.

Коучинг и позитивна психология: Коучингът често включва принципи от позитивната психология, която се фокусира върху силните страни, устойчивостта и благополучието. Тя има за цел да култивира позитивно мислене и да помогне на хората да се развиват в различни аспекти на живота си.

Конфиденциалност и доверие: Обикновено коучинг сесиите са поверителни, като създават безопасна и изпълнена с доверие среда, в която клиентите могат да изследват предизвикателствата, да споделят уязвимостите си и да работят за личностното си израстване.

Отговорност и подкрепа: Коучовете осигуряват отчетност, като помагат на клиентите да си поставят цели, да проследяват напредъка и да поддържат мотивацията си. Те предлагат подкрепа, насърчение и конструктивна обратна връзка по време на коучинг пътуването.

Ориентираност към резултатите: Коучингът има за цел да постигне измерими резултати и осезаеми резултати. Коучовете помагат на клиентите да идентифицират и преодоляват препятствия, да развиват нови умения и да постигат желаните цели.

Приложения: Коучингът има разнообразни приложения – от коучинг за ръководители и мениджъри до кариерен коучинг, коучинг за здравословен живот и коучинг ориентиран към взаимоотношенията. Той може да се прилага в индивидуална, групова или организационна среда.

Интересни факти за менторството

Произход: Менторството, или наричано още наставничество, води началото си от Древна Гърция. Думата “ментор” произлиза от епичната поема на Омир “Одисея”, където Ментор е доверен съветник и водач на сина на Одисей – Телемах.

Споделяне на знания: Наставничеството е форма на предаване и споделяне на знания. То включва опитен човек (ментор), който предоставя насоки, подкрепа и мъдрост на някой по-малко опитен (наставляван) в определена област или сфера на интерес.

Продължителност: Взаимоотношенията с наставниците могат да продължат с различно времетраене – от няколко месеца до няколко години. Някои менторски отношения през цялата кариера, като осигуряват непрекъсната подкрепа и напътствия на наставляваното лице.

Наставничеството е за всеки: Мит е, че от менторство се нуждаят само младите професионалисти и наскоро завършилите колеж, а опитните професионалисти могат да бъдат ментори. Всеки има какво да научи и на какво да научи.

Двустранна връзка: Въпреки че основният фокус е върху развитието и израстването на наставлявания, наставничеството е двустранна връзка. И наставникът, и наставляваният могат да се учат един от друг, като придобиват нови перспективи, прозрения и умения.

Неформална и формална: Наставничеството може да има както формална, така и неформална форма. Формалните програми за наставничество са структурирани и организирани, често подпомагани от организации или институции. Неформалното наставничество се случва естествено и спонтанно, въз основа на лични връзки и взаимоотношения.

Персонализирано напътствие: Наставничеството осигурява персонализирани насоки, съобразени с конкретните нужди и цели на наставлявания. Наставниците предлагат съвети, споделят опит и предоставят обратна връзка, за да помогнат на наставляваните да се справят с предизвикателствата и да постигнат целите си.

Възможности за социални мрежи: Наставничеството може да предложи ценни възможности за работа в мрежа. Наставляваните могат да имат достъп до професионалната мрежа на наставника, което може да им отвори врати за нови връзки, сътрудничество и възможности.

Кариерно развитие: Наставничеството е свързано с напредъка в кариерата и професионалния успех. Проучванията показват, че наставляваните лица е по-вероятно да получат повишение, по-висока заплата и по-голямо удовлетворение от работата.

Разнообразни приложения: Наставничеството се прилага в различни области, включително в академичните среди, бизнеса, изкуството, спорта и личностното развитие. То може да обхваща широк кръг от теми, като например професионално ориентиране, развитие на лидерски умения, изграждане на умения и личностно израстване.

Положителното въздействие: Наставничеството има положително въздействие както върху наставниците, така и върху наставляваните. Наставниците получават чувство на удовлетворение, като споделят знанията си и променят нечий живот, а наставляваните се възползват от напътствия, подкрепа и ускорено развитие.

Милениумите очакват наставничество: Милениалите имат различна гледна точка, когато става въпрос за работа. Те не вярват, че трябва да работят за мениджърите, а че трябва да работят с тях. Всъщност милениалите искат ментори, които да ги напътстват, вместо типични мениджъри, които ги командват. Те не само очакват да бъдат наставлявани, но и имат високи очаквания от наставничеството. Те вярват, че наставничеството е абсолютно необходимо за кариерното развитие.

И така, коуч или ментор?

Коучът ще работи с вас, за да ви помогне да изградите своята самоувереност, да овладеете нови способности или да подобрите настоящите си. Менторът, от друга страна, влиза по-скоро в ролята на съветник. Той би могъл да ви предложи насоки относно това дали да преследвате професионална кариера или да развиете конкретна бизнес насока, която сте избрали. Никой от тях обаче няма за цел да вземе решенията вместо вас.

Коучингът се основава на действия и е насочен към резултати. Действията говорят по-силно от думите! Разглеждат се толерантностите, поставят се цели и се създават планове за действие, които дават възможност и мотивират клиента да продължи напред с ясна визия за крайната цел. Коучът отдава голямо значение на спазването на поетите ангажименти. Коучовете са алергични към извиненията!

Ето и още няколко разлики, които ще ви ориентират:

  • Коучингът е ориентиран към задачите, а менторството е ориентирано към взаимоотношенията.
  • Наставничеството е дългосрочен процес, докато коучингът е краткосрочен.
  • Наставничеството е насочено към развитието, а коучингът – към изпълнението.
  • Наставниците се наемат въз основа на техния опит, а треньорите – въз основа на техните умения
  • Коучингът е строго структуриран и включва планирани срещи, докато наставничеството е по-непринудено
  • Наставниците са необходими, когато някой се опитва да се развива професионално и личностно, а коучингът е необходим, когато някой иска да развие конкретно умение.

 

Източник: https://www.linkedin.com/pulse/coach-vs-mentor-what-differences-jack-h-m-wong/; https://ili.ie/facts/; https://www.mentoringcomplete.com/things-you-didnt-know-about-mentoring/

  

 

Полезна ли Ви е информацията? Благодарим Ви, че я разпространихте!

Instagram
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube