Emotional hijacking and triggers Objectives of the seminar: To provide participants with information on theoretical and practical aspects of emotional intelligence. To encourage the recognition and development of skills and competencies related to emotional intelligence.Have you ever

Емоционална интелигентност Цели на семинара: Да се представят на участниците информация за теоретични и практически аспекти на емоционалната интелигентност. Да насърчи разпознаването и развитието на умения и компетенции, свързани с емоционалната интелигентност. Емоционалната интелигентност е термин, който