Междукултурни различия. ***базово ниво*** Разбиране и умения за комуникация в работна среда 19-21 септември гр. Банско, Хотел Evergreen Днешният свят на глобализация и технологичен напредък подчертава значението на качествената междуличностна комуникация. Уменията за междукултурна комуникация стават може

Междукултурните различия Днешните динамични международни икономически отношения поставят на преден план проблема с междукултурната комуникация и начините за нейното ефективно осъществяване. Международните делови контакти представляват процес на активно общуване между представители на две или повече чужди култури,