Single Blog

 • Home
 • Тормоз на работното място: Какво представлява и как да реагираме?

Тормоз на работното място: Какво представлява и как да реагираме?

Тормозът на работното място е широко разпространен проблем, който включва голям набор от поведения, и може сериозно да навреди на физическото и психическото състояние на служителите. В тази статия ще разгледаме какво всъщност е тормоз на работното мястo и кои са петте най-често срещани типа тормоз. Освен това ще предложим стратегии за справяне със ситуации на тормоз и различни начини да бъдат предотвратени. 

Какво е тормоз на работното място?

Тормоз, или насилие, на работното място, обхваща много форми на злоупотреба или заплахи, които служителите срещат в професионалната си среда. За да се разпознава и адресира ефективно тормозът, е важно да имаме ясна дефиниция за него. Тормозът на работното място включва всяко едно поведение, което причинява вреда, дискомфорт или дистрес на служителите, и влияе на физическото, емоционалното или психологическото им благосъстояние. Имайки предвид това, нека разгледаме пет типа тормоз, често срещани на работното място.

 • Физически тормоз

Физическият тормоз на работното място представлява каквато и да е форма на физическо посегателство или заплахи за такова към служителите. То може да се прояви като удряне, бутане или закани за нанасяне на физическа вреда. Други прояви на физически тормоз могат да бъдат хвърляне или рушене на предмети. Спирането на достъпа до основни ресурси като храна, вода или медицинско лечение също е форма на физически тормоз.

 • Вербален тормоз

Вербалният тормоз включва използването на обиден език и комуникация, целяща да нарани, унижи или заплаши служителите. Примери за това са наричане с унизителни имена, подигравки, обиди, отправяне на заплахи и използването на сарказъм.

 • Сексуален тормоз

Сексуалният тормоз на работото място включва неоправдани сексуални поведения, които създават враждебна или смущаваща среда. Това може да включва сексуално посегателство, нежелани сексуални намеци, неподходящо докосване и всички други форми на неуместно сексуално поведение.

 • Психологически тормоз

Психологическият тормоз на работното място има влияние върху психичното здраве и емоционалното състояние на служителите. То включва поведения като заблуждаване (gaslighting), манипулация, разпространяване на слухове или клюки и изолиране на служителите от техните колеги.

Дискриминация означава да третираш служителите различно въз основата на характеристики като раса, пол, възраст, народност, етнос, сексуална ориентация и други признаци за принадлежност към дадена група. Дискриминацията може да се прояви като несправедливо заплащане, повишения, достъп до възможности за развитие или тормоз, основан на тези признаци.

Справяне с тормоза на работното място

За да се поддържа здравословна работна среда, е от решаващо значение е тормозът на работното място да се адресира по подходящи начини. И работодателите, и служителите, могат да вземат мерки, за да се преборят с този проблем ефективно.

 • Прилагане на политики и процедури: Необходимо е работодателите да създадат ясни политики и процедури, с които да адресират тормозът на работното място. Те трябва да съдържат механизми, по които служителите да могат да докладват за тормоз конфиденциално.
 • Образоване на служителите: Служителите трябва да преминат обучения за това как да разпознават тормоза, да познават правата си и да докладват за инциденти. Такова обучение ще им помогне да предприемат действие и да потърсят помощ, когато е необходимо.
 • Подкрепяща среда: Като работодател, създайте работна култура, в която служителите се чувстват спокойни да съобщават за тормоз без да ги е страх. Окуражавайте отворената комуникация и подкрепата между колеги.
 • Бърза намеса: когато е съобщено за тормоз, работодателите трябва да вземат незабавни мерки да проучат и решат проблема. Това може да включва дисциплинарни мерки срещу извършителите.

Заключение

Тормозът на работното място може да се прояви във всякакви форми и сериозно да навреди на благополучието на служителите. Както работодателите, така и служителите трябва да предприемат мерки срещу тормозът, за да се справят с него.

Работодателите могат да създадат политики и процедури, които създават безопасна работна среда, да образоват служителите за това как да разпознават и докладват тормоза, и да насърчават създаването на подкрепяща работна култура. От своя страна, служителите не бива да се колебаят да потърсят помощ и подкрепа, ако преживеят или станат свидетели на някаква форма на тормоз.

Като ряботят заедно, за да предотвратят и адресират тормоза на работното място, работодателите и служителите могат да осигурят спокойна и безопасна среда за работа.

Източници:

Saleem, Z., Shenbei, Z., & Hanif, A. M. (2020). Workplace Violence and Employee Engagement: The Mediating Role of Work Environment and Organizational Culture. SAGE Open, 10(2). https://doi.org/10.1177/2158244020935885

McDonald, P., Charlesworth, S. and Graham, T. (2015), Paula McDonald, Sara Charlesworth and Tina Graham. Asia Pacific Journal of Human Resources, 53: 41-58. https://doi.org/10.1111/1744-7941.12046

Leave Comment

Тормозът на работното място е широко разпространен проблем, който включва голям набор от поведения, и може сериозно да навреди на физическото и психическото състояние на служителите. В тази статия ще разгледаме какво всъщност е тормоз на работното мястo и кои са петте най-често срещани типа тормоз. Освен това ще предложим стратегии за справяне със ситуации на тормоз и различни начини да бъдат предотвратени. 

Какво е тормоз на работното място?

Тормоз, или насилие, на работното място, обхваща много форми на злоупотреба или заплахи, които служителите срещат в професионалната си среда. За да се разпознава и адресира ефективно тормозът, е важно да имаме ясна дефиниция за него. Тормозът на работното място включва всяко едно поведение, което причинява вреда, дискомфорт или дистрес на служителите, и влияе на физическото, емоционалното или психологическото им благосъстояние. Имайки предвид това, нека разгледаме пет типа тормоз, често срещани на работното място.

 • Физически тормоз

Физическият тормоз на работното място представлява каквато и да е форма на физическо посегателство или заплахи за такова към служителите. То може да се прояви като удряне, бутане или закани за нанасяне на физическа вреда. Други прояви на физически тормоз могат да бъдат хвърляне или рушене на предмети. Спирането на достъпа до основни ресурси като храна, вода или медицинско лечение също е форма на физически тормоз.

 • Вербален тормоз

Вербалният тормоз включва използването на обиден език и комуникация, целяща да нарани, унижи или заплаши служителите. Примери за това са наричане с унизителни имена, подигравки, обиди, отправяне на заплахи и използването на сарказъм.

 • Сексуален тормоз

Сексуалният тормоз на работото място включва неоправдани сексуални поведения, които създават враждебна или смущаваща среда. Това може да включва сексуално посегателство, нежелани сексуални намеци, неподходящо докосване и всички други форми на неуместно сексуално поведение.

 • Психологически тормоз

Психологическият тормоз на работното място има влияние върху психичното здраве и емоционалното състояние на служителите. То включва поведения като заблуждаване (gaslighting), манипулация, разпространяване на слухове или клюки и изолиране на служителите от техните колеги.

Дискриминация означава да третираш служителите различно въз основата на характеристики като раса, пол, възраст, народност, етнос, сексуална ориентация и други признаци за принадлежност към дадена група. Дискриминацията може да се прояви като несправедливо заплащане, повишения, достъп до възможности за развитие или тормоз, основан на тези признаци.

Справяне с тормоза на работното място

За да се поддържа здравословна работна среда, е от решаващо значение е тормозът на работното място да се адресира по подходящи начини. И работодателите, и служителите, могат да вземат мерки, за да се преборят с този проблем ефективно.

 • Прилагане на политики и процедури: Необходимо е работодателите да създадат ясни политики и процедури, с които да адресират тормозът на работното място. Те трябва да съдържат механизми, по които служителите да могат да докладват за тормоз конфиденциално.
 • Образоване на служителите: Служителите трябва да преминат обучения за това как да разпознават тормоза, да познават правата си и да докладват за инциденти. Такова обучение ще им помогне да предприемат действие и да потърсят помощ, когато е необходимо.
 • Подкрепяща среда: Като работодател, създайте работна култура, в която служителите се чувстват спокойни да съобщават за тормоз без да ги е страх. Окуражавайте отворената комуникация и подкрепата между колеги.
 • Бърза намеса: когато е съобщено за тормоз, работодателите трябва да вземат незабавни мерки да проучат и решат проблема. Това може да включва дисциплинарни мерки срещу извършителите.

Заключение

Тормозът на работното място може да се прояви във всякакви форми и сериозно да навреди на благополучието на служителите. Както работодателите, така и служителите трябва да предприемат мерки срещу тормозът, за да се справят с него.

Работодателите могат да създадат политики и процедури, които създават безопасна работна среда, да образоват служителите за това как да разпознават и докладват тормоза, и да насърчават създаването на подкрепяща работна култура. От своя страна, служителите не бива да се колебаят да потърсят помощ и подкрепа, ако преживеят или станат свидетели на някаква форма на тормоз.

Като ряботят заедно, за да предотвратят и адресират тормоза на работното място, работодателите и служителите могат да осигурят спокойна и безопасна среда за работа.

Източници:

Saleem, Z., Shenbei, Z., & Hanif, A. M. (2020). Workplace Violence and Employee Engagement: The Mediating Role of Work Environment and Organizational Culture. SAGE Open, 10(2). https://doi.org/10.1177/2158244020935885

McDonald, P., Charlesworth, S. and Graham, T. (2015), Paula McDonald, Sara Charlesworth and Tina Graham. Asia Pacific Journal of Human Resources, 53: 41-58. https://doi.org/10.1111/1744-7941.12046