THE OPTIMIST AND THE PESSIMIST: A FABLE by RANDY FLOOD A long time ago in a land that was not too far away from here, there was a king who had two sons. One son, Adam, was

For Pessimists and Optimists this is material with slight modification by  Rahul Vancruze The way you look at the world can make you successful or break you down to mediocrity. Your personality traits defines everything. Pessimists prepare themselves to

ОПТИМИСТЪТ И ПЕСИМИСТЪТ: ПРИКАЗКА ОТ РЕНДИ ФЛОД Много отдавна в страна, която не се намирала много далеч от тук, живеел цар, който имал двама сина. Единият син Адам, бил нелечим оптимист. Другият син Аргот, бил песимист. Адам

Разликата между песимисти и оптимисти по материали на Rahul Vancruze Вашите личностни характеристики определят всичко. Песимистите се подготвят да се изправят срещу най-лошото. Докато оптимистите се подготвят да постигнат нещо в живота. Оптимистите са четири пъти по-успешни от